SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slovenský Kras 

Celková výmera vlastného národného parku je 34611,08 ha.

Na území národného parku je vyhlásených:
10 národných prírodných rezervácií
6 prírodných rezervácií
16 národných prírodných pamiatok - jaskýň
400 prírodných pamiatok - jaskýň

Slovenský Kras patrí k našim najväčším krasovým územiam, s veľmi dobre vyvinutým krasovým reliéfom. Zaraďuje sa medzi planinové typy krasu. Krasové formy predstavujú škrapy, krasové jamy, krasové chrbty, priehlbne a údolia, vyvieračky, tiesňavy, ponory, kaňonovité doliny, jaskyne, priepasti, s bohatou kvapľovou aj ľadovcovou výzdobou.

Jaskyňa Domica tvorí najväčší jaskynný system spolu s jaskyňou Baradla v susednom Maďarsku o dĺžke 2l km. Ďalšie známe jaskyne sú: Gombasecká, Ardovská, Krásnohorská, Majkova /Silica/, Matilda, Milada, Jasovská, Červená jaskyňa. Nachádzajú sa tu aj priepasti. Najhlbšou priepasťou Slovenského Krasu je Kunia priepasť /2O3/.

Jaskynný komplex Slovenského Krasu je významný aj z hľadiska početných nálezov pravekého osídlenia - Homo sapiens fossilis na Slovensku, ktorý je ojedinelým nálezom szeletskej kultúry, bukovohorskej kultúry, nálezy európskeho významu. Jaskyne Slovenského Krasu a Aggtelského Krasu, ktorý sa nachádza v Maďarsku sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Slovenský Kras sa vyznačuje obrovským množstvom podzemných vôd, ktoré majú veľký význam najmä z vodohospodárskeho hľadiska. Aj z tohoto dôvodu bola časť chráneného územia vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd. Na území Slovenského Krasu sa nachádzajú mnohé lokality, ktoré sa zaraďujú medzi najdôležitejšie nielen na Slovensku, ale aj na celom území Západných Karpát.

Tiež územie Slovenského Krasu patrí medzi najbohatšie územia z hladiska botaniky v strednej Európe. Najväčší význam majú endemické druhy rumenca turnianska, ktorá je vedená vo svetovej červenej knihe ohrozených druhov. Ďalšie druhy: zvonček tvrdoplodný, včelník rakúsky, vičník papučkový, pálka Laxmanova sú tiež v červenej knihe ohrozených druhov. Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytuje l4 druhov obojživelníkov, 11 druhov plazov, 218 druhov vtákov a 71 druhov cicavcov, ktorí sú zaradení do červenej knihy ohrozených druhov.

Na území národného parku sa nachádza biocentrum provinciálneho významu /Zádielská planina/ a nadregionálneho významu /Plešivská planina, Hrhovské rybníky a Dolný vrch/.


TURISTICKÉ TRASY 
  
TOP 3 atrakcie v okolí
Zádielská dolina
Dolina
Jasovská jaskyňa
Jaskyňa
Košice
Mesto/Obec

Ubytovanie v okolí
Objekt 344
Kúpeľný hotel
32 €/noc
Objekt 917
Hotel
43.15 €/noc
Objekt 290
Chata
10.95 €/noc


Slovakia spa resorts, Catering servis, Slovensko, Kúpele / Lázně, Ubytovanie, Víza do Austrálie, Austrálie
study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.