Splavovanie Hrona - Dolný Hron
 SKonline network :   Kúpele |  Ubytovanie |  Slovensko |  Catering |  Austrália |  Referáty | 

ubytovanie kúpele dovolenka teambuilding, catering, akcie fotogaleria spolupraca kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splavovanie Hrona - Dolný Hron 

Dolný Hron

Kozárovce - ústie
rkm 79,0 – 0,0

dĺžka úseku: 79 km
obtiažnosť: ZWB
zjazdnosť – vodočet BANSKÁ BYSTRICA: minimum - 75 cm
                                                                    optimum - 90-150 cm, nebezpečné už pri 200 cm
                                                                    povodňový stav – 250 cm (zákaz!!!)
zjazdnosť – obdobie: celoročne
šírka koryta: 50 - 60 m
okolie: prevažne lúky, polia, lužné lesy
vhodné typy lodí: kajak, kanoe, Pálava, raft
doporučené pre vodákov: začiatočníci
doba (rýchlosť) plavby: 5 km/hod.
nebezpečné úseky, miesta: MVE Kalnička, MVE Turá – hate (preniesť!), hať v Pohronskom Ruskove – trčiace kovové traverzy (!! prezrieť)
vhodný začiatok/koniec: Kalná, Želiezovce, Kamenica, (Štúrovo)
doprava k rieke: autobus/vlak
táboriská: organizované: Kalnička – ranč Široká cesta, Kalná – lodenica
                  neorganizované: Tlmače, Nový Tekov, Želiezovce, Hronovce, Kamenín, Kamenica
zaujímavosti, atrakcie: ranče – jazdenie (Nový Tekov, MVE Kalnička), úsek od Želiezoviec – krajinovo atraktívny (zvyšky luž. lesa, vodné vtáctvo, čistá voda – kúpanie, PR Vozokanský Luh, PP Bíňanský sprašový profil), termálne kúpalisko v Štúrove, Ostrihomská kapitula (Maďarsko)
vhodné spojiť s riekou: Dunaj

Dolný Hron prešiel v posledných asi 20 rokoch rozsiahlymi zmenami. Odrezaním ramien a niektorých meandrov v dôsledku protipovodňových opatrení došlo ku skráteniu celkovej dĺžky o takmer 15 km (čo sme ako prví zohľadnili aj v našej kilometráži). Na toku bola vybudovaná sústava hatí - stupňov z lomového kameňa a v poslednom období boli vybudované priehrada vodného diela (VD) Veľké Kozmálovce, malá vodná elektráreň (MVE) Kalnička a MVE Turá. Informácia o týchto zmenách sa rýchle rozniesla medzi vodákmi a spôsobila už spomínaný pokles záujmu o túto časť Hrona. Aj keď išlo o rozsiahle a väčšinou nešťastné zásahy do tohto ekosystému, zo zjazdnosťou to nie je ani zďaleka také zlé a stále je sa načo pozerať. Vodné diela nie sú také veľké, takže ani „oleje“ nie sú také dlhé a väčšina kamenných stupňov (výška 0,3 – 0,8 m) je zjazdných.

Najväčšie je VD Veľké Kozmálovce hneď na začiatku Dolného Hrona. Vzdutie hladiny siaha až pod Kozárovce a predstavuje asi 4 km stojatej vody, ktorú treba prepádlovať a potom preniesť lode pod hať priehrady. O 7 km nižšie je MVE Kalnička, ktorej hať má výšku len 2 m, takže aj vzdutie a následný „olej“ má len 2 km. Pokiaľ chcete splavovať len Dolný Hron (alebo máte sprievodné vozidlo s vlekom a môžete lode previezť), je najlepšie začať až v Kalnej pod mostom. Pripravíte sa tak síce o možnosť zajazdiť si na niektorom z rančov v Novom Tekove a Kalničke ani neuvidíte prievoz (dnes už historickú raritu) medzi Starým a Novým Tekovom, ale vyhnete sa zmieneným spolu 6 km „oleja“ a dvom prenášaniam. Takto vás čaká len jeden 2,5 km „olej“ na MVE Turá asi 8 km pod Kalnou. V Turej máte 2 možnosti: za malej vody je lepšie pokračovať náhonom vpravo až k objektu elektrárne a tam preniesť vľavo do pôvodného koryta alebo preniesť lode vľavo do pôvodného koryta, kde sú ale 3 ďalšie stupne s rybochodmi, ktoré za malej vody nie sú dobre zjazdné (ostré traverzy na rybochodoch – riziko prerazenia lode alebo poranenia pri zvrhnutí). Za väčšej vody, keď je v rybochodoch dosť vody, je to určite zaujímavejšia voľba. Ďalšie stupne sú prevažne zjazdné (okrem 1,5 m vysokého stupňa v Želiezovciach) a predstavujú príjemné spestrenie kľudnej plavby, ktoré si každý vodák vychutná.

Z prírodného a krajinno-estetického hľadiska je tu niekoľko cenných úsekov so zvyškami ramien a lužným lesom (Čata, prírodná rezervácia Vozokanský Luh),  prírodná pamiatka Bíňanský sprašový profil a tiež posledné kilometre toku pred sútokom s Dunajom, zľava lemované kopcami Burdy (PR Kováčovské kopce) s vinicami a ovocnými sadmi. Tento úsek je európskym biokoridorom vtáctva, takže tu možno vidieť volavky, bociany, kačice, kormorány, potápky, rybárikov,... Najmä dolný úsek od Želiezoviec do Dunaja má osobitú akoby juhoeurópsku atmosféru (stepné prvky, flóra i fauna). Teplá a  vďaka sedimentácii pomerne čistá voda, štrkové lavice a prahy tvoria vynikajúce možnosti na kúpanie. Na svoje si tu prídu aj vodáci – rybári. Vyskytujú sa tu prakticky všetky nížinné druhy rýb ako  šťuka, zubáč, kapor, nosáľ, podustva, kapitálne bolene, mreny, jalce a v  posledných rokoch sa tu mimoriadne darí hlavne sumcom. Výhodou tiež je, že Dolný Hron netečie v tesnej blízkosti komunikácii. Táborí sa väčšinou vo voľnej prírode, kde si každý nájde to „svoje“ táborisko.

Dolný Hron je skvelý tip na letný splav pre všetkých, čo uprednostňujú táborenie vo voľnej prírode, kľud, samotu a romantiku.

Splavovanie Hrona
Horný Hron
Stredný Hron
Doporučené denné trasy pre Vaše plánovanie


Slovakia spa resorts, study in Australia, Slovensko - ubytování a lázně, Rekreácia, Liečenie, Víza do Austrálie
SKonline® 2000-2012, Všetky práva vyhradené.